Międzynarodowa Sieć Parlamentarzystów Tybetu 

(INPaT)

Misja

Międzynarodowa Sieć Parlamentarzystów Tybetu ma na celu wspieranie Tybetańczyków i aktywne promowanie wczesnego rozwiązania konfliktu Tybet-Chiny, który zakończy okupację Tybetu, wszystko zgodnie z zasadami i normami prawa międzynarodowego oraz pokojowym podejściem realizowanym przez Jego Świątobliwość Dalajlamę, Tybetański Parlament na Uchodźstwie i Centralną Administrację Tybet.

Cele i działania

Międzynarodowa ponadpartyjna sieć ustawodawców sprzyja współpracy i współpracy między jej członkami w celu realizacji jej misji. W szczególności stara się:in.

  • pociągnąć PRC do odpowiedzialności za działania i politykę w Tybecie, które naruszają prawo międzynarodowe, w tym prawa obywatelskie i polityczne Tybetańczyków oraz prawa kulturalne, społeczne i gospodarcze;
  • pociągnąć PRC do odpowiedzialności za naruszenia prawa międzynarodowego wynikające z trwającej okupacji Tybetu i odmowy zezwolenia Tybetańczykom na korzystanie z uznanego na arenie międzynarodowej prawa do samostanowienia;
  • pociągnąć PCR do odpowiedzialności za wszelką ingerencję w wybór lub mianowanie przyszłej reinkarnacji Dalajlamy, jak również innych reinkarnowanych Lamów oraz ich duchowego wykształcenia i służby;
  • promować politykę parlamentarną i rządową, która stoi na straży praw narodu tybetańskiego, w tym jego prawa do praktykowania własnej religii, ochrony i rozwijania ich języka, kultury i tożsamości narodowej oraz określania własnego losu;
  • promować politykę i działania mające na celu zakończenie okupacji Tybetu i osiągnięcie rozwiązania konfliktu chińsko-tybetańskiego;
  • pociągać rządy do odpowiedzialności za politykę i zachowanie w stosunku do Tybetu, Tybetańczyków i konfliktu chińsko-tybetańskiego, które naruszają ich międzynarodowe obowiązki i zobowiązania prawne;
  • pociągać rządy do odpowiedzialności za politykę i zachowania, które szkodzą perspektywom rozwiązania konfliktu Tybet-Chiny i negatywnie wpływają na korzystanie przez Tybetańczyków z ich praw;
  • doradzać i tam, gdzie to możliwe, pomagać tybetańskiemu parlamentowi na uchodźstwie i jego posłom w ich międzynarodowych wysiłkach rzeczniczych, zgodnie z powyższą misją i celami.

Grupa podstawowa i Sekretariat

Podstawowa grupa członków INPaT, którzy działają jako współprzewodniczący sieci, pomaga sekretariatowi INPaT zachęcić parlamentarzystów na całym świecie do podejmowania działań i koordynowania takich działań.

Grupa Podstawowa składa pisemne sprawozdanie na temat takich działań, osiągniętych postępów lub przeszkód napotkanych na trzy miesiące przed rozpoczęciem każdej Światowej Konwencji Parlamentarzystów o Tybecie i przedstawia to sprawozdanie, jak również wszelkie zalecenia, jakie może mieć na samej Konwencji.

Tybetański Sekretariat Parlamentarny w Dharamszali działa jako sekretariat INPaT, który informuje członków INPaT, pomaga koordynować działania i zapewnia wsparcie dla pracy Grupy Podstawowej.