Mezinárodní síť parlamentářů pro Tibet

(INPaT)

Poslání

Cílem Mezinárodní sítě parlamentářů pro Tibet je podporovat tibetský lid a aktivně prosazovat brzké řešení tibetsko-čínského konfliktu, které ukončí okupaci Tibetu v souladu se zásadami a normami mezinárodního práva a nenásilným přístupem, který prosazuje Jeho Svatost dalajlama, tibetský exilový parlament a Ústřední tibetská správa. 

Cíle a činnosti

Mezinárodní mezistranická síť zákonodárců podporuje spolupráci a kooperaci mezi svými členy za účelem realizace svého poslání. Jejím cílem je zejména:

  • vést ČLR k odpovědnosti za jednání a zavádění takové politiky v Tibetu, která porušuje mezinárodní právo, včetně občanských a politických práv Tibeťanů a jejich kulturních, sociálních a hospodářských práv;
  • vést ČLR k odpovědnosti za porušování mezinárodního práva, vyplývající z její pokračující okupace Tibetu a z odepírání Tibeťanům mezinárodně uznávaného práva na jejich sebeurčení;
  • vést ČLR k odpovědnosti za jakékoli zásahy do výběru nebo jmenování budoucího převtělení dalajlamy i dalších převtělených lamů a jejich duchovního vzdělávání a náboženských aktivit;
  • podporovat parlamentní a vládní politiku, která prosazuje práva tibetského lidu, včetně jeho práva praktikovat vlastní náboženství, chránit a rozvíjet svůj jazyk, kulturu a národní identitu a určovat svůj vlastní osud;
  • podporovat politiku a opatření zaměřená na ukončení okupace Tibetu a dosažení řešení čínsko-tibetského konfliktu;
  • vést vlády k odpovědnosti za politiku a chování ve vztahu k Tibetu, Tibeťanům a čínsko-tibetskému konfliktu, která porušují jejich mezinárodněprávní odpovědnost a závazky;
  • vést vlády k odpovědnosti za politiku a chování, která poškozují vyhlídky na vyřešení tibetsko-čínského konfliktu a negativně ovlivňují uplatňování práv tibetského lidu;
  • radit tibetskému exilovému parlamentu a jeho členům a dle možností jim pomáhat v jejich úsilí o mezinárodní obhajobu v souladu s výše uvedeným posláním a cíli. 

Základní skupina a Sekretariát 

Základní skupina členů INPaT, kteří působí jako spolupředsedové sítě, pomáhá sekretariátu INPaT podporovat poslance po celém světě v uvedených činnostech a koordinovat tyto činnosti.

Základní skupina podává písemné zprávy o těchto akcích, o dosaženém pokroku nebo překážkách, na které při své činnosti narazila, tři měsíce před zahájením každého Světového parlamentního konventu o Tibetu a tuto zprávu spolu s případnými doporučeními předkládá na samotném konventu. 

Tibetský parlamentní sekretariát v Dharamshale působí jako sekretariát INPaT, který informuje členy INPaT, pomáhá koordinovat jejich aktivity a poskytuje podporu Základní skupině v její činnosti.