Internationaal Netwerk van Parlementariërs voor Tibet
(INPaT)

Missie statement
Het Internationaal Netwerk van Parlementariërs voor Tibet heeft als doel het steunen van het Tibetaanse volk en het stimuleren van een spoedige oplossing voor het conflict tussen Tibet en China. Dit doet het netwerk door te streven naar een einde aan de bezetting van Tibet, volledig in overeenstemming met de principes en normen van het internationaal recht, en door de geweldloze benadering van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, het Tibetaanse parlement in ballingschap en de Centrale Tibetaanse Aministratie te bevorderen.

Doelstellingen en Activiteiten
Het internationale en partij-onafhankelijke netwerk van parlementariërs bevordert samenwerking en partnerschap tussen haar leden om haar missie te realiseren. In het bijzonder streeft zij ernaar om:

  • de Volksrepubliek China verantwoordelijk te stellen voor activiteiten en beleid in Tibet die in strijd zijn met het internationale recht, inclusief de burgerlijke en politieke rechten, en culturele, sociale en economische rechten van het Tibetaanse volk.
  • de Volksrepubliek China aansprakelijk te stellen voor haar schendingen van het internationaal recht door haar voortdurende bezetting van Tibet en haar weigering de Tibetanen hun internationaal erkende recht op zelfbeschikking te laten uitoefenen.
  • de Volksrepubliek China verantwoordelijk te houden voor iedere inmenging met de selectie of benoeming van toekomstige reïncarnaties van de Dalai Lama en andere gereïncarneerde lama’s, evenals met hun spirituele opleiding en het uitoefenen van hun functies.
  • het bevorderen van parlementair en regeringsbeleid dat opkomt voor de rechten van het Tibetaanse volk, inclusief hun recht op uitoefening van hun eigen religie, de bescherming van hun taal, cultuur, nationale identiteit en het bepalen van hun eigen toekomst.
  • het bevorderen van beleid en acties gericht op het beëindigen van de bezetting van Tibet en het bereiken van een oplossing voor het conflict tussen China en Tibet.
  • regeringen verantwoordelijk te houden voor beleid en gedrag met betrekking tot Tibet, de Tibetanen en het Sino-Tibetaanse conflict dat in strijd is met hun internationale wettelijke verantwoordelijkheden en verplichtingen.
  • het adviseren en, waar mogelijk, ondersteunen van het Tibetaanse parlement in ballingschap en haar leden bij hun internationale belangenbehartiging, in overeenstemming met de bovenstaande missieverklaring en doelstellingen.

Kerngroep en Secretariaat
Een kerngroep van INPaT-leden, die fungeren als medevoorzitters van het netwerk, ondersteunt het INPaT-secretariaat in het aanmoedigen en coördineren van actie door parlementariërs wereldwijd.

De kerngroep rapporteert schriftelijk over deze acties, de geboekte vooruitgang en de ondervonden obstakels drie maanden voor de start van elke Wereldconferentie van Parlementariërs voor Tibet. Dit rapport, evenals eventuele aanbevelingen, wordt tijdens de conferentie zelf gepresenteerd.

Het Parlementair Secretariaat voor Tibet, gevestigd in Dharamshala, fungeert als het INPaT-secretariaat. Het houdt de leden van INPaT op de hoogte, coördineert activiteiten en biedt ondersteuning aan de kerngroep.