Internasjonalt nettverk av parlamentarikere for Tibet (INPaT)

Det internasjonale nettverket av parlamentarikere for Tibet har som formål å støtte det tibetanske folket, og aktivt fremme en løsning på konflikten mellom Kina og Tibet i tråd med folkerettslige prinsipper og normer, samt  Hans Hellighet Dalai Lama, det tibetanske parlamentet i eksil og den sentrale tibetanske administrasjonens ikke-voldelige tilnærmingen til konflikten.

Mål og aktiviteter

Det internasjonale tverrpolitiske nettverket av lovgivere arbeider for å fremme samarbeid og samhandling mellom medlemmene for å oppfylle sitt oppdrag. Spesifikt streber nettverket etter å:

  • Holde Kina ansvarlig for handlinger og politikk i Tibet som bryter med internasjonal lov, herunder tibetanernes sivile og politiske rettigheter, samt deres kulturelle, sosiale og økonomiske rettigheter.
  • Holde Kina ansvarlig for brudd på folkeretten som følge av landets vedvarende okkupasjon av Tibet og mangelen på respekt for tibetanernes internasjonalt anerkjente rett til selvbestemmelse.
  • Holde Kina ansvarlig for enhver innblanding i utvelgelsen eller utnevnelsen av den fremtidige reinkarnasjonen av Dalai Lama, samt andre reinkarnerte lamaer og deres åndelige utdanning og tjeneste.
  • Fremme parlamentarisk og statslig politikk som ivaretar rettighetene til det tibetanske folket, inkludert deres rett til å utøve sin egen religion, beskytte og utvikle sitt språk, sin kultur og nasjonale identitet, samt bestemme sin egen skjebne.
  • Fremme politikk og tiltak som tar sikte på å avslutte okkupasjonen av Tibet og oppnå en løsning på konflikten mellom Kina og Tibet.
  • Holde regjeringer ansvarlige for politikk og oppførsel i forhold til Tibet, tibetanerne og konflikten mellom Kina og Tibet, som bryter med deres internasjonale juridiske ansvar og forpliktelser.
  • Holde regjeringer ansvarlige for politikk og oppførsel som skader utsiktene til en løsning på Tibet-Kina-konflikten og negativt påvirker det tibetanske folkets utøvelse av deres rettigheter.
  • Gi råd og bistand til det tibetanske parlamentet i eksil og dets medlemmer i deres internasjonale juridiske arbeid i samsvar med de ovennevnte oppdragene og målene.

Kjernegruppe og sekretariat

En kjernegruppe av INPaT-medlemmer fungerer som nettverkets med-ledere, hjelper INPaTs sekretariat med å oppmuntre parlamentarikere over hele verden til å iverksette tiltak og koordinere slike handlinger.

Kjernegruppen rapporterer skriftlig om slike handlinger, om oppnådd fremgang eller hindringer tre måneder før starten av hver verdens Parlamantarikerkonferanse om Tibet, og presenterer denne rapporten samt eventuelle anbefalinger den måtte ha på selve konferansen.

Det tibetanske parlamentariske sekretariatet i Dharamshala fungerer som INPaTs sekretariat, holder INPaT-medlemmer informert, hjelper til med å koordinere aktiviteter og gir støtte til kjernegruppene arbeid.