Starptautiskais parlamentāriešu tīkls Tibetas jautājumos.

International Network of Parliamentarians on Tibet 

(INPaT)

Pamatuzdevums.

Starptautiskā parlamentāriešu tīkla Tibetas jautājumos mērķis ir atbalstīt Tibetas tautu un aktīvi veicināt Tibetas un Ķīnas konflikta drīzu atrisināšanu, kas izbeigtu Tibetas okupāciju, un tas viss notiek saskaņā ar starptautisko tiesību principiem un normām un nevardarbīgo pieeju, ko īsteno Viņa Svētība Dalai Lama, Tibetas parlaments trimdā un Tibetas centrālā administrācija.

Mērķi un aktivitātes.

Starptautiskais starppartiju likumdevēju tīkls veicina visa veida sadarbību starp saviem biedriem, lai realizētu savu misiju. Jo īpaši tā cenšas:

• saukt ĶTR pie atbildības par darbībām un politiku Tibetā, kas pārkāpj starptautiskās tiesības, tostarp tibetiešu pilsoniskās un politiskās tiesības un kultūras, sociālās un ekonomiskās tiesības;

• saukt ĶTR pie atbildības par starptautisko tiesību pārkāpumiem, kas izriet no tās īstenotās Tibetas okupācijas un atteikšanās atļaut tibetiešiem īstenot savas starptautiski atzītās pašnoteikšanās tiesības;

• saukt ĶTR pie atbildības par jebkādu iejaukšanos Dalai Lamas, kā arī citu reinkarnēto lamas turpmākās reinkarnācijas atlasē vai iecelšanā un viņu garīgajā izglītībā un kalpošanā;

• veicināt parlamentāro un valdības politiku, kas atbalsta Tibetas iedzīvotāju tiesības, tostarp viņu tiesības praktizēt savu reliģiju, aizsargāt un attīstīt savu valodu, kultūru un nacionālo identitāti un noteikt savu likteni;

• veicināt politiku un darbības, kuru mērķis ir izbeigt Tibetas okupāciju un panākt Ķīnas un Tibetas konflikta atrisinājumu;

• saukt valdības pie atbildības par politiku un rīcību attiecībā uz Tibetu, tibetiešiem un Ķīnas un Tibetas konfliktu, kas pārkāpj to starptautiskos juridiskos pienākumus un saistības;

• saukt valdības pie atbildības par politiku un rīcību, kas kaitē Tibetas un Ķīnas konflikta atrisināšanas izredzēm un negatīvi ietekmē Tibetas tautas tiesību īstenošanu;

• konsultēt Tibetas trimdas parlamentu un tā deputātus un, ja iespējams, palīdzēt to starptautiskajos aizstāvības centienos saskaņā ar iepriekš minēto pamatuzdevumu un mērķiem.

Pamatgrupa un sekretariāts.

 INPaT locekļu pamatgrupa, kas darbojas kā tīkla līdzpriekšsēdētāji, palīdz INPaT sekretariātam mudināt parlamentāriešus visā pasaulē rīkoties un koordinēt šādu rīcību.

Pamatgrupa rakstiski ziņo par šādām darbībām, par sasniegto progresu vai šķēršļiem, kas radušies trīs mēnešus pirms katras Pasaules parlamentāriešu konvencijas par Tibetu sākuma, un iepazīstina ar šo ziņojumu, kā arī ar visiem ieteikumiem, kas tai varētu būt pašā Konventā. 

Tibetas parlamentārais sekretariāts Daramsalā darbojas kā INPaT sekretariāts, kas informē INPaT locekļus, palīdz koordinēt darbības un sniedz atbalstu pamatgrupas darbam.